ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Pedagogika »
Procesy globalizacji a kształcenie nauczycieli. Spojrzenie międzykulturowe 6,30zł

Redaktorzy: Stanisław Dylak, Ryszard Pęczkowski, Pam Denicolo

ISBN: 978-83-7338-254-1
Rok wydania: 2006
Liczba stron: 424
Format: B5
Oprawa: miękka
Cena: 6,30 zł (z VAT)Wstęp
, I. PODSTAWY MYŚLENIA O EDUKACJI PRZYSZŁOŚCI, The basic of thinking about future education, Основы мышления о будущем обучении: Michael Kompf – Pokusa wiedzy i uczenia się. Techniki informacji i komunikacji a edukacja, The Seduction of Knowledge and Learning: Information and Communications Technology (ICT) and Education, Искушение знаний и обучения. Техники информации и коммуникации в образовании, Stanisław Dylak – Nauczyciel w kontekście polityki edukacyjnej: niezależny profesjonalista czy najemnik?, A Teacher in the Context of Educational Politics – an Independent Expert or a Mercenary?, Учитель в контексте политики просвещения – независимый профессионал или наемник?, Irina Sipakowa – Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli języka angielskiego we współczesnej Rosji, Lifting English Language Teachers' Qualifications in Contemporary Russia, Повышение квалификации преподавателей английского языка в современной России, Pam Denicolo – Zmiana w programach nauczania podyplomowego studentów w Zjednoczonym Królestwie i w Europie, Change in the Teaching of Postgraduate Research Students in the UK and Europe, Изменения в программах постдипломного обучения студентов ОК и Европы, Robert Muffoletto – Nowe media, współpraca w uczeniu się i Internet, New Media, Collaborative Learning, and the Internet, Новые медиа, сотрудничество в учебе и интернет, II. NAUCZYCIEL WOBEC WSPÓŁCZESNYCH PROBLEMÓW EDUKACYJNYCH, A teacher in a context of contemporary educational problems, Учитель перед проблемами современного образования: Zbigniew Nowak – Ancilla civitatis czyli pedagogika w służbie państwa narodowego, Ancilla civitatis or Education in the National Community Service, Ancilla civitatisпедагогика в службе национальному государству, Ewa Tluczek-Tadla – Rola nauczyciela w procesie kształtowania społeczeństwa obywatelskiego, The Role of a Teacher in the Process of Forming a Public Society, Роль учителя в процессе формирования гражданского общества, Eugenia Iwona Laska – Kompetencje emocjonalne nauczyciela – pomijany wątek w edukacji, The Teacher's Emotional Competence – the Omitted Standard in Education, Эмоциональные компетенции учителя – пропускаемый элемент в образовании, Jana Kalin, Milena Valenčič Zuljan – Kursy doskonalące dla nauczycieli jako podstawa zmian w szkołach i w rozwoju zawodowym, Practical Experiences of Teachers' in-service Education as a Basis for Qualitative School Changes and Professional Development, Курсы повышения квалификаций для учителей как основа для изменений в школах и в профессиональном развитии, Krystyna Chałas – Nauczyciel szkoły wiejskiej tożsamościowe wyzwania i zadania dla systemu kształcenia, The Teacher of a Cottage School – the Challenges and Tasks of Identity for the System of Education, Учитель деревенской школы вызовы и задачи для системы образования, Wasilij W. Kryżko – Wpływ procesów globalizacji na potencjał wartości państwowego kierowania edukacją, The Influence of Globalization Procssess on the Potential of Country's Leading System of Education, Влияние npoцeccoв глобализации на ценностный потенциал государственного управления образованием, Ryszard Jasiński – Cechy kulturowe jako przesłanki konstrukcji programu kształcenia, Cultural Features as Reasons for Constructing the Program of Education, Аспекты культуры в программе обучения
, Marta Wrońska – Medializacja edukacji globalnym wyzwaniem dla nauczycieli, Medialization of Education – the Global Challenge for Teachers, Медиализация образования – глобальный вызов для учителей, Ewa Żmijewska – Szanse realizacji założeń Deklaracji Bolońskiej i Deklaracji Lizbońskiej (w opinii nauczycieli akademickich Katedry Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej Akademii Pedagogicznej w Krakowie), The Chances for Realization of the Bologne Declarations' Assumptions, Шансы реализации предпосылок Болонской декларации, III. PROFIL ZAWODOWY NAUCZYCIELA – KSZTAŁCENIE I ROZWÓJ, A teacher professional profile, teacher education and teacher's professional development, Профессиональный профиль учителя – образование и развитие: O.W. Biełanowskaja – Rozwój zawodowej ja – koncepcji studentów pedagogów i psychologów, Development of Professional Self-conception of Students – Teachers and Psychologists, Развитие профессиональной Я-концепции студентов педагогов-психологов, Ryszard Pęczkowski – Kształcenie nauczycieli przez praktykę, The Teachers' Training by Practice, Образование учителей через практику, Štefan Chudý – Rozwiązywanie sytuacji edukacyjnych jako metoda rozwijania umiejętności pedagogicznych u studentów pedagogiki społecznej, Solving Educational Situation as a Method for Development a Pedagogical Skills at Social Pedagogy Students' in Tomas Bata University in Zlin, Разрешение образовательно-воспитательных ситуаций как метод развития педагогических умений студентов общественной педагогики, Krystyna Ciekot – Nauczyciel wobec wyzwań globalizacji – przyczynek do zmian procesu kształcenia nauczycieli, Teacher and the Challenges of Globalization on the Changes in Teachers' Education, Учитель и вызовы глобализации – об изменениях в образовании, Anna Tyl – Oczekiwania wobec zawodu nauczyciela w dobie globalizacji, The Expectations towards the Profession of a Teacher in the Age of Globalization, Ожидания относительно профессии учителя в эпоху глобализации, Galina Wierżibok – Interaktywne podejście do profesjonalnego nauczyciela, Interactive View on a Professional Teacher, Интегративный подход к профессионализму педагога, Teresa Gumuła – Systemy kształcenia nauczycieli a sylwetka absolwenta kierunków nauczycielskich na studiach wyższych, Systems of Teacher Training and the Graduate of TTC, Система образования учителей а выпускник учительских факультетов, Rail Szamionow – Profesjonalna socjalizacja i subiektywne poczucie zadowolenia nauczycieli, Professional Socialization and the Subjective Well-being of a Teacher's Personality, Профессиональная социализация и субъективное благополучие личности учителя, Andrzej Łukasik – Poznawczo-interakcyjny model kreatywności nauczyciela, The Cognitive-Interactive Model of Teacher's Creativity, Когнитивно-интерактивная модель креативности учителя, Mikalai Yerchak – Charakterystyka wymowy nauczyciela szkoły podstawowej, Speech Characteristics of a Primary School Teacher, Характеристика произношения учителя начальной школы, Janusz Miąso – Radzenie sobie ze sobą jako podstawowy wymiar efektywnej pracy nauczyciela, Coping with ourselves as the Basic Dimension of Effective Teacher's Work, Опознание себя как основа педагогической деятельности учителя, IV. SPOŁECZNE, KULTUROWE I ORGANIZACYJNE KONTEKSTY PRACY NAUCZYCIELA, Social, cultural and organizational contexts of the teacher's work, Общественные, культурные и организационные контексты учителя: Serhiy Klepko – Problemy standaryzacji edukacji – kompetencja standardów nauczania i kultury. Aspekt ukraiński, Problems of Education Standardization: Competence of Educational Standards as the Competence of Culture. Ukrainian Aspect, Проблема стандартизации образования – компетенция стандартов и компетенция культуры. Аспект украинский, Sławomir Rębisz – Edukacja na poziomie wyższym w krajach Europy Środkowowschodniej a procesy transformacji systemowej i globalizacji, Higher Educationa in Central-Eastern Europe and Processess of System Transformations and Globalization, Высшее образование в странах центрально-восточной Европы а политические изменения и глобализация, Wojciech J. Cynarski, Kazimierz Obodyński – Kształcenie nauczycieli-wychowawców w dobie kulturowej globalizacji, The Teacher's Training in the Age of Cultural Globalization, Образование учителей – воспитателей в эпоху культурной глобализации, Ani Epitropova, Luis Marques, Nilza Costa – Kształcenie nauczycieli przyrody w szkołach podstawowych – doświadczenie ze współpracy pomiędzy Bułgarią i Portugalią, The Teacher's Education for Science in Primary School: a Cooperative Experience between Bulgaria and Portugal, Образование учителей природы начальных школ – опыт сотрудничество между Болгарией и Португалией, Мах Stebler – Multietniczność jest modna. Możliwości interpersonalne dzisiaj, Multiethnicity is Popular. Interpersonal Possibilities Today, Мультиэтничность модная. Интерперсональные возможности, Maria M. Urlińska, Katarzyna Jurzysta – Nauczyciel przekraczający światy kulturowe – przesłanki dla kształcenia wrażliwości międzykulturowej, A Teacher Going Beyond the Cultural Worlds. The Needs for Training the Multicultural Sensitivity, Учитель, нарушающий культурный мир. Предпосылки развития межкультурной чувствительности, Tamara Marusik – Gender – kultura na Ukrainie w globalizacji edukacji, Gender – culture in Ukraine in Globalization of Education, Гендерна культура в Україні в умовах глобалізації освіти, Valentina Ratkeviciene – Stosunek studentów niektórych litewskich szkół wyższych do uwarunkowań życia i działalności, The Attitude of Students of Some Lithuanian Higher Schools Towards the Reality of Life and Activity, Отношение студентов некоторых литовских высших школ к условиям жизни и деятельности, Wiesław Matyskiewicz – Kultura niematerialna podstawą w budowaniu nowego społeczeństwa, Non Material Culture as a Basis of Forming a New Society, Нематериальная культура как основа формирования нового общества, Magdalena Wasylewicz – Komunikacja pomiędzy nauczycielem a poradnią psychologiczno-pedagogiczną w dobie narastających problemów edukacyjnych i społecznych, The Communication between Teacher and the Psycho-Pedagogical Information Beauro in the Time of Developing Educational and Social Problems, Коммуникация между учителем и психологически-педагогическим консультационным пунктом в эпоху нарастающих воспитательных и общественных проблем, Paweł Topol, Robert Muffoletto, Susan Gilbert – Międzykulturowy projekt współpracy UAM—ASU w kształceniu nauczycieli, Cross-cultural Project of AMU-ASU Collaboration in Teacher Training, Межкультурный проект сотрудничества UAM-ASU в образовании учителей, Piotr Karaś – Edukacja zdalna w kształceniu nauczycieli, Remote Education in Teacher's Training, Дистанционное обучение в образовании учителей, V. MEDIA I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE JAKO ŚRODOWISKO EDUKACYJNE, Media and information technology as an educational environment, Медиа и информационные технологии как образовательная среда: Janusz Miąso, Ryszard Pęczkowski, Marta Wrońska – Edukacja medialna – stan obecny i perspektywy, Media Education – present state and perspectives, Медиальное обучение – современное полoжение и перспективы, Adam Podolski – Postawy a mass media, Attitudes and Massmedia, Поведение а масс-медиа, Krzysztof Wawrzyniak – Nauczyciel w świecie technologii informacyjnych – szanse i zagrożenia dla edukacji, Teacher in the World of Information Technology. Chances and Dangers for Education, Учитель в мире информационной технологии. Шансы и опасности для образования, Larisa Kowalczuk, Orysa Kowalczuk, Wasilij Kinzibało – Wykorzystanie technologii komputerowego nauczania w procesach przygotowania nauczycieli w klasycznym uniwersytecie, The Usage of IT in the Process of Teacher Training in a Classical Unirersity, Использование компьютерных информационных технологий обучения в процессе подготовки учителя в классическом университете, Malcolm Smith – Aspekt nauczania w sieci – czy to działa?, Aspects of Online Learning-Making it work?, Аспект обучения в сети – работает ли это?, John Janowiak, George H. Olson – Amerykańska Biblioteka Kongresowa – Zbiór Pamięci Narodowej: łatwo dostępny skarb amerykańskiej historii i kultury, US Library of Congress American Memory Collections: an Easily Accessible Treasure Trove of American History and Culture, Американская Конгрессная Библиотека – собрание памяти народной: легко доступное сокровище американской истории и культуры, Constance Ulmer – Pedagogika tablic dyskusyjnych, Pedagogy of Discussion Boards, Педагогика дискуссионных досок, Marek Hallada – Ocena interfejsu encyklopedii multimedialnej przez uczących się, The Education of the Interface of Multimedia Encyclopedia by Learners, Оценка интерфейса мультимедиалъной энциклопедии учащимися, ZAKOŃCZENIE, ANEKS.

Data dodania pozycji do sklepu: grudzień 2006.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Edukacja nauczycieli wobec przemian szkoły
Edukacja nauczycieli wobec przemian szkoły
Nauczyciele wobec zmian edukacyjnych w Polsce
Nauczyciele wobec zmian edukacyjnych w Polsce
Filogeneza i adaptacyjne funkcje ludzkiej wyobraźni
Filogeneza i adaptacyjne funkcje ludzkiej wyobraźni
Nauczyciel między tradycją a współczesnością. Teoria i praktyka
Nauczyciel między tradycją a współczesnością. Teoria i praktyka
Pedagogika porównawcza. Materiały pomocnicze dla studentów
Pedagogika porównawcza. Materiały pomocnicze dla studentów
Podejścia całościowe do pedagogiki: wybór
Podejścia całościowe do pedagogiki: wybór
Pedagogiczno-pastoralny model oddziaływania radia katolickiego w Polsce
Pedagogiczno-pastoralny model oddziaływania radia katolickiego w Polsce
Wspomaganie rozwoju dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w różnych formach edukacji wczesnoszkolnej (dodruk)
Wspomaganie rozwoju dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w różnych formach edukacji wczesnoszkolnej (dodruk)
Ryzyko zmiany. Struktury w kształtującym się społeczeństwie obywatelskim
Ryzyko zmiany. Struktury w kształtującym się społeczeństwie obywatelskim
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl