ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Prawo »
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 7, Seria Prawnicza, Prawo 1, Jednostka, państwo i prawo dawniej i dziś 4,20zł

Redaktor: Elżbieta Ura

ISSN: 1643-0484
ISSN: 1730-3508
Rok wydania: 2003
Format: B5
Liczba stron: 496
Cena: 4,20
 (z VAT)
Prace ofiarowane Profesorowi Zbigniewowi Sobolewskiemu w siedemdziesięciolecie urodzin. Spis treści: Tabula Gratulatoria, Elżbieta Ura – Profesor Zbigniew Sobolewski: Karty wyjęte z życia, Bibliografia prac Profesora Zbigniewa Sobolewskiego, Grażyna Artymiak, Arita Masłowska, Małgorzata Trybus – Obrońca oskarżonego w procesie karnym – pomaga czy przeszkadza? (zagadnienia wybrane), Józef Ciągwa – Autonomiczna funkcja Sejmu Śląskiego w II Rzeczypospolitej, Zbigniew Czarnik – W sprawie ochrony wolności człowieka, Anna Dynia – Bezpośrednia skuteczność dyrektyw, Elżbieta Feret – Zasada roczności budżetu, Longina Gardjan-Kawa – Kontrola i nadzór nad administracją publiczną (zagadnienia wybrane), Radosław Grabowski – Podpis elektroniczny, Marek Górski – Nowe instytucje prawne polskiego prawa ochrony środowiska – dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie, partycypacja publiczna w rozwiązywaniu problemów środowiskowych, Anna Habrat – Leon Petrażycki o prawie jako czynniku kształtującym osobowość człowieka, Lidia Hałoń-Chełpa – Ekstradycja jako instrument współpracy państw w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej, Andrzej Kiełtyka – Uwagi o polityce tymczasowego aresztowania, Monika Klejnowska – Prawnomaterialne konsekwencje ujawnienia własnego lub cudzego przestępstwa, Marek Kuryłowicz – Rzymskie prawo karne w polskich badaniach romanistycznych, Bolesław Kurzępa – Zakazy dowodowe niezupełne względne w procesie karnym, Dagmara Kuźniar – Kompetencja ratione materiae Stałego Międzynarodowego Trybunału Karnego, Jan Łukasiewicz – Mądrość zarządzania, Olgierd Łunarski, Paweł Majka – Charakter prawny zwolnienia uczelni z podatków, Wojciech Maciejko – Funkcje organów samorządu powiatowego w zakresie zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, Grzegorz Malisiewicz – Świadek koronny w świetle ustawy z 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (DzU nr 155, poz. 1016 z późn. zm.) – zarys problemu, Zbigniew Miczek –Osoba fizyczna jako przedsiębiorca, Eugeniusz Moczuk – Problematyka przestępczości nieletnich w świetle juwentologii, Marcin Niemczyk – Teoria “nowej klasy” w ujęciu Milovana Djilasa. Wstęp do analizy doktryny, Izabela Oleksiewicz – “Zewnętrzna polityka migracyjna” Unii Europejskiej w latach 1999–2001, Piotr Osowy – Wpływ braków formalnych pozwu na skuteczność wytoczenia powództwa o zasądzenie świadczenia (zagadnienia wybrane), Leszek Pawlikowicz – Uciekinierzy z polskich służb specjalnych w latach 1956–1964 w relacji do norm prawa międzynarodowego publicznego, Stanisław Pieprzny – Usługi detektywistyczne, Małgorzata Poliwka-Pacana – Zarys procesu harmonizacji polskiego prawa karnego z prawem europejskim, Maciej Rogalski – Pojęcie res iudicata, Piotr Krzysztof Sowiński – Zwolnienie z obowiązku zeznawania w procesie karnym świadka pozostającego z oskarżonym w “szczególnie bliskim stosunku osobistym” (art. 185 k.p.k.), Jan Szreniawski – Zagadnienia prawne wywłaszczenia, Renata Świrgoń-Skok – Odstępstwa od zasady superficies solo cedit (uwagi historyczno-prawne), Elżbieta Ura – Obowiązki pracowników administracji publicznej a odpowiedzialność za ich wykonanie, Piotr Uziębło, Sabina Grabowska – Instytucje demokracji bezpośredniej w Hiszpanii, Andrzej Witkowski – Orzecznictwo władz skarbowych w sprawach o występki i wykroczenia polegające na naruszeniu przepisów w zakresie podatków bezpośrednich pobieranych na rzecz Skarbu Państwa w latach 1947–1949, Katarzyna Zagulak – Wybrane problemy organizacji administracji publicznej, Mariusz Załucki – Spółka partnerska – dokonywanie zmian w składzie osobowym, Halina Zięba-Załucka – Problematyka prawa karnego w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Data dodania pozycji do sklepu: maj 2003.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Prawne aspekty śmierci człowieka. Wybrane zagadnienia
Prawne aspekty śmierci człowieka. Wybrane zagadnienia
Skarga na przewlekłość postępowania karnego a Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności
Skarga na przewlekłość postępowania karnego a Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności
Wymiar i pobór podatków bezpośrednich oraz opłat na rzecz Skarbu Państwa od gospodarki nieuspołecznionej i ludności w Polsce w latach 1944–1950
Wymiar i pobór podatków bezpośrednich oraz opłat na rzecz Skarbu Państwa od gospodarki nieuspołecznionej i ludności w Polsce w latach 1944–1950
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 41, Seria Prawnicza, Prawo 5
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 41, Seria Prawnicza, Prawo 5
Uprawnienia składające się na prawo oskarżonego do obrony. Uwagi na tle czynności oskarżonego oraz organów procesowych
Uprawnienia składające się na prawo oskarżonego do obrony. Uwagi na tle czynności oskarżonego oraz organów procesowych
Wpływ Internetu na ewolucję państwa i prawa (skrypt)
Wpływ Internetu na ewolucję państwa i prawa (skrypt)
Prawo do ochrony życia w polskim prawie konstytucyjnym (dodruk)
Prawo do ochrony życia w polskim prawie konstytucyjnym (dodruk)
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 34, Seria Prawnicza, Prawo 3
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 34, Seria Prawnicza, Prawo 3
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 15, Seria Prawnicza, Prawo 2
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 15, Seria Prawnicza, Prawo 2
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl