ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki medyczne i Nauki o zdrowiu »
Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. VII, z. 1 5,25zł

Redaktor: Andrzej Kwolek

ISSN: 1730-3524

Rok wydania: 2009

Liczba stron: 120

Format: A4

Oprawa: broszurowa

Cena: 5,25 zł (z VAT)

 

Spis treści: Contents, Od Redakcji, PRACA REDAKCYJNA: Ludwika Sadowska, Monika Mysłek-Prucnal, Anna Maria Choińska, Artur Mazur – Diagnostyka i terapia dzieci z zespołem Downa w świetle badań własnych i przeglądu literatury przedmiotu: PRACE ORYGINALNE: Monika Bal-Bocheńska, Andżelina Wolan, Andrzej Kwolek – Ocena skuteczności oczyszczania dróg oddechowych u dzieci chorych na mukowiscydozę, Magdalena Chuchla, Joanna Dudek, Sławomir Snela, Rafał Piasek – Porównanie obrazu radiologicznego stawu biodrowego z możliwościami chodu  pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym po zabiegach wielopoziomowego uwolnienia tkanek miękkich, Joanna Kądziołka, Joanna Grzegorczyk, Agnieszka Rawska – Wpływ fizjoterapii na poziom odczuwanego bólu u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów, Joanna Kokoszka, Magdalena Maślanka – Ocena aktywności fizycznej i jakości życia osób z osteoporozą, Filip Osuchowski, Piotr Pudło – Postawy pracowników firmy Hispano Suiza Polska wobec palenia tytoniu w miejscu pracy, Krzysztof Golec, Łukasz Golec, Jolanta Gruszecka – Ocena flory bakteryjnej izolowanej od chorych hospitalizowanych w Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie w latach 2004–2006, PRACE POGLĄDOWE: Jagoda Drąg, Anna Gawędzka, Adrian Kużdżał, Jerzy Jaśkiewicz – Dieta a rak piersi, Marta Wieczorek, Rafał Świerczek – Lateralizacja dzieci  8–9-letnich jako prawidłowość ich rozwoju psychofizycznego, PRACA HISTORYCZNA: Sławomir Jandziś – Rozwój rehabilitacji leczniczej w województwie podkarpackim, PRACA KAZUISTYCZNA: Grzegorz Raba – Zastosowanie żywienia pozajelitowego w leczeniu w ciężkiej postaci zespołu HELLP przebiegającej z leukoencefalopatią – opis przypadku, SPRAWOZDANIA: Mirosław Probachta,  Artur Sochacki – Sprawozdanie z Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej, Andrzej Kwolek – Sprawozdanie z I Międzynarodowych Dni Rehabilitacji, Grzegorz Przysada – Sprawozdanie z obchodów XX- lecia Klinicznego Oddziału Rehabilitacji Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie, OCENA KSIĄŻEK: Mieczysław Radochoński – Janusz Kirenko (red.): Zdrowa szkoła – Zdrowy uczeń. Wydawnictwo NeuroCentrum, Lublin 2008, ss. 200, Mieczysław Radochoński – Stanisława Byra, Monika Parchomiuk: Osobowościowe i społeczne uwarunkowania radzenia sobie ze stresem przez studentów pierwszego roku. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008, ss. 272, Regulamin ogłaszania prac.


 

Contents: Editorial, Editorial remarks, Ludwika Sadowska, Monika Mysłek-Prucnal, Anna Maria Choińska, Artur Mazur – Diagnostics and therapy for children with Down’s Syndrome in the range of own research and literature review, ORYGINAL PAPERS: Monika Bal-Bocheńska, Andżelina Wolan, Andrzej Kwolek – Assessment of efficiency of respiratory tract cleaning in children with mucoviscidosis, Magdalena Chuchla, Joanna Dudek, Sławomir Snela, Rafał Piasek – Comparison of radiological image of hip joint with possibilities of walking in patients with infantile cerebral palsy  after operations of multilevel soft-tissue release, Joanna Kądziołka, Joanna Grzegorczyk, Agnieszka Rawska – Influence of physiotherapy on pain sensation level in patients with rheumatoid arthritis, Joanna Kokoszka, Magdalena Maślanka – Evaluation of physical activity and quality of life of people who suffer from osteoporosis, Filip Osuchowski, Piotr Pudło – Attitudes of employees of the Hispano-Suiza-Polska company toward tobacco smoking in working place, Krzysztof Golec, Łukasz Golec, Jolanta Gruszecka – Analysis of bacteriological flora isolated from hospitalisation patients in District Hospital No 2 in Rzeszow in years 2004–2006, REVIEW PAPERS: Jagoda Drąg, Anna Gawędzka, Adrian Kużdżał, Jerzy Jaśkiewicz – Diet and breast cancer, Marta Wieczorek, Rafał Świerczek – 8–9-year-old children lateralization, as the psychophysical development regularity, HISTORICAL PAPERS: Sławomir Jandziś – Development of medical rehabilitation in the Podkarpacie region, CASUISTIC PAPERS: Grzegorz Raba – Parenteral nutrition in the treatment of severe HELLP syndrome with leucoencephalopathy – a case report, REPORTS: Mirosław Probachta,  Artur Sochacki – Report on International Congress of the Polish Association of Sports Medicine, Andrzej Kwolek – Report on Ist International Days of Rehabilitation, Grzegorz Przysada – Report on XXth Anniversary of Clinical Department of Rehabilitation in Regional Hospital No. 2 in Rzeszów, ASSESSMENT OF BOOKS: Mieczysław Radochoński – Janusz Kirenko (Ed.): Healthy school-Healthy pupil. NuroCentrum Publ., Lublin 2008, pp.200, Mieczysław Radochoński – Stanisława Byra, Monika Parchomiuk: Personality and social conditions of coping with stress in first-year students. UMCS Publ., Lublin 2008, pp.272, Instruction for Authors.

Data dodania pozycji do sklepu: maj 2009.
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl