ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Prawo »
Prawo międzynarodowe i wspólnotowe wobec wyzwań współczesnego świata 0

Redaktor: Elżbieta Dynia

ISBN: 978-83-7338-484-2

Rok wydania: 2009

Liczba stron: 408

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 31,50 zł (z VAT)

 

Spis treści: Wstęp, Tomasz Dubowski – Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii Europejskiej w świetle postanowień Traktatu z Lizbony, Elżbieta Dynia – Uznanie Kosowa w świetle prawa międzynarodowego, Danuta Kabat – Europejski Trybunał Sprawiedliwości  a kontrola konstytucyjności prawa europejskiego, Tomasz Kamiński – Status prawnomiędzynarodowy zatoki Wielka Syrta, Wojciech Konaszczuk – Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej, Bartłomiej Krzan – Kilka uwag o stwierdzaniu zagrożenia dla pokoju przez Radę Bezpieczeństwa, Magdalena Kun-Buczko – Zasady świadczenia pomocy humanitarnej we współ­czesnym prawie międzynarodowym, Brygida Kuźniak – Polska a Karta Praw Podstawowych – skuteczność Protokołu brytyjskiego w świetle celu postawionego przez Polskę, Roman Kwiecień – Prawnomiędzynarodowe konsekwencje jednostronnej dekla­racji niepodległości Kosowa, Edyta Lis – Atrybucja odpowiedzialności prawnomiędzynarodowej państwa za akty sprzeczne z prawem międzynarodowym, Andrzej Makarewicz – Bezpieczeństwo człowieka jako najwyższy cel nowego lądu światowego, Jerzy Menkes – Polska w Unii Europejskiej, czyli integracja à la carte, Marcin Menkes – Ewolucja podmiotowości funkcjonalnej organizacji między­naro­dowych, Barbara Mielnik – Funkcjonalna koncepcja podmiotowości prawnomiędzy­naro­dowej organizacji międzynarodowych a kompetencje domniemane, Marcin Pączek – Uwagi na temat ram czasowych prawa  do samoobrony, Joanna Połatyńska – Pozycja słuszności w prawie  międzynarodowym, Anna Przyborowska-Klimczak – Rozwój prawnomiędzynarodowej ochrony dzie­dzictwa kulturalnego w ramach UNESCO, Dorota Pyć – Prawna ochrona Oceanu Światowego, Anna Richards – Rozwój prawa międzynarodowego w zakresie ochrony podwod­nego dziedzictwa kulturowego, Zbigniew B. Rudnicki – Prawo międzynarodowe publiczne wobec współczesnych zagrożeń zbiorowego bezpieczeństwa, Magdalena Słok-Wódkowska – Negocjacje Rundy z Doha – wybrane aspekty, Agnieszka Szpak – Status zatrzymanych w Guantanamo Bay – jeńcy wojenni czy nielegalni kombatanci?, Agnieszka Wedeł-Domaradzka – Prawo międzynarodowe wobec śmierci – krótkie studium z zakresu wybranych problemów, Adam Wiśniewski – Uwagi o zastosowaniu koncepcji marginesu oceny w prawie międzynarodowym, Agata Wnukiewicz-Kozłowska – Prawo międzynarodowe wobec wyzwań współ­cze­snej medycyny, Mieczysława Zdanowicz, Anna Doliwa-Klepacka – Polityka wizowa Unii Euro­pejskiej, Marek Zieliński – Pojęcie i zasady globalnego prawa administracyjnego, Noty o autorach, Zdjęcia z konferencji.

Data dodania pozycji do sklepu: wrzesień 2009.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 15, Seria Prawnicza, Prawo 2

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 74, Seria Prawnicza, Prawo 11

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 34, Seria Prawnicza, Prawo 3

Państwo i prawo w dobie globalizacji. Księga jubileuszowa

Problemy współczesnej administracji publicznej w Polsce

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 87, Seria Prawnicza, Prawo 16

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 41, Seria Prawnicza, Prawo 5

Prawne aspekty śmierci człowieka. Wybrane zagadnienia

Status Saamów w państwach nordyckich w świetle międzynarodowych standardów
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl